Benefit One (Thailand) Co.,Ltd.

ประวัติบริษัท

Benefit One Inc. is a leading company in Japan as Employee Benefit and Reward Outsourcing Provider. Now, we have extend our service for client in Thailand.

So, we are looking for Sales Executive to introduce “Incentive Point”, newest rewarding program in Thailand to our clients (propose to Management level). This is very good chance to be part of start-up business, so you can be considered to be Manager level in the future.

วิสัยทัศน์

ก่อนอื่น ผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างสูง

Benefit One เป็นผู้นำในธุรกิจ “ด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน” “การสร้างแรงจูงใจและ” “ระบบ CRM” ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราได้ขยายบริการไปยังนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางด้านธุรกิจอย่างมาก

จากที่เราได้ทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีการขยายกิจการมายังประเทศไทย เราพบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาเดียวกัน เช่น “ไม่สามารถรักษาพนักงานชาวไทยที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร” หรือ “ต้องการหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างแรงจูงใจ”

เพื่อที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว Benefit One (Thailand) จึงนำบริการ “Incentive Point” program ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจรูปแบบใหม่ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศญี่ปุ่น มาให้บริการในประเทศไทยด้วย

“สะดวกในการได้สิ่งที่ดีในราคาถูกกว่า” - - - เราจะพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของ Benefit one ในการสร้างการจัดจำหน่ายบริการให้บรรลุผลในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ขอให้ทุกท่านสนับสนุนด้วยดีต่อไป ขอบคุณครับ


ภาพรวมของบริษัท Benefit One (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่ 191 Silom Complex Building 17th floor, office 1709 Silom Road, Silom , บางรัก, กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ Shinya Takai
วันที่ก่อตั้งบริษัท January, 2014

ได้รับการเสนองานจาก Benefit One (Thailand) Co.,Ltd.


ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook

* ข้อมูลเฟสบุ๊คของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ